Organisatie

Medezeggenschapsraad

 

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR) die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Via de MR kunnen ouders en medewerkers invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR van obs De Horst is een orgaan dat bestaat uit drie vertegenwoordigers van het personeel en drie ouders. Een van de vertegenwoordigers van het personeel is lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Concreet overlegt de MR met de directie over beleidsmatige onderwerpen, zoals de besteding van geld en gebouwen, veiligheid in en rond de school, het vaststellen van de vakanties en vrije dagen en de wijze waarop ouders kunnen worden betrokken bij de school. Ook de verbeterplannen voorkomend uit onder andere de inspectierapporten zijn aandachtspunten die vallen onder de aandacht van de MR.

Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken. Het einddoel is natuurlijk om uw kind kwalitatief goed onderwijs te kunnen laten volgen op een veilige school.

Meer weten over het werk en de werkwijze van de medezeggenschap? Download hier onze folder.

 

Leden van de MR zijn:

Ouder geleding:
Elisabeth Scheffer, voorzitter
Lisette Wagenaar, secretaris
Gijs van Gils

Personeelsgeleding:
Kirsten Prijs, penningmeester
Aline van Eck, GMR lid
Marchien Haasken

Voor informatie en vragen kunt u contact met ons opnemen via mratobsdehorstdotnl

Notulen MR vergadering 2 mei 2017

29 mei 2017 - Lees hier de definitieve notulen die gemaakt zijn tijdens de vergadering van 2 mei 2017.

Notulen MR vergadering 8-12-2016

19 januari 2017 - Lees hier de definitieve notulen die gemaakt zijn tijdens de vergadering van 8 december 2016.

Notulen MR vergadering 7-11-2016

27 november 2016 - Lees hier de definitieve notulen die gemaakt zijn tijdens de vergadering van 7 november 2016.

Vacatures Medezeggenschap oudergeleding vervuld

12 oktober 2016 - Per oktober 2016 heten we drie nieuwe ouderleden welkom in de MR van De Horst.

Notulen MR oktober 2016

12 oktober 2016 - De definitieve notulen van de MR vergadering van oktober 2016

Integraal Kind Centrum

29 mei 2016 - Stichting Kindcentra Wolderwijs is op 17 augustus 2015 gestart met vier Integrale Kindcentra (IKC's) met kinderopvang in gemeente de Wolden. Eén daarvan wordt gehuisvest in de brede school in de Wijk. Vanaf dit schooljaar kunt u voor uw kind op De Horst terecht voor kinderopvang, buitenschoolse opvang én onderwijs.

Andere schooltijden in 2015-2016

22 mei 2015 - In april heeft ieder gezin een ouderpeiling ontvangen. 74% van de ouders heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een stem uit te brengen op het voorstel om nieuwe schooltijden in te voeren per 2015-2016.