Organisatie

Andere schooltijden in 2015-2016

vrijdag 22 mei 2015 - In april heeft ieder gezin een ouderpeiling ontvangen. 74% van de ouders heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een stem uit te brengen op het voorstel om nieuwe schooltijden in te voeren per 2015-2016.

Het thema 'andere tijden in onderwijs en opvang' is zo'n twee jaar geleden op de maatschappelijke agenda gezet. Dat gebeurde vanuit de gedachte dat een betere afstemming van onderwijs en opvang veel voordelen zou kunnen hebben: voor kinderen, voor ouders, voor de pedagogische kwaliteit van de opvang én voor een effectief gebruik van de voorzieningen. Ook het onderwijs heeft baat bij een rustiger schooldag. Geen wonder dat de belangstelling voor 'andere tijden' in Nederland groot is. Vorig schooljaar hebben ouders dit onderwerp bij de MR van o.b.s. De Horst onder de aandacht gebracht. Dit schooljaar is de haalbaarheid onderzocht.

Hieronder ziet u in een schema hoe er gestemd is:

Raadpleging andere tijden

Aantal

Percentage

Voor

68

55%

Neutraal

17

14%

tegen

38

31%

aantal respondenten

123

100%

In de enquête was er de mogelijkheid om te kiezen voor het 5-gelijke dagen model (schooltijden van 8.30 uur tot 14.00 uur) of het 5-gelijke dagen model met 1 vrije middag voor groep 1 en 2. Van de ja-stemmers, kiezen 34 ouders voor het eerste model en 34 ouders voor het tweede model. Omdat dit evenveel is, heeft de MR besloten om de stem van de ouders met een kind in groep 1 (volgend jaar groep 1 of 2) doorslaggevend te laten zijn. Van deze groep zijn 18 respondenten voor een model met een vrije vrijdagmiddag en 10 respondenten voor het 5-gelijke dagen-model. Een aantal ouders heeft bij deze peiling aangegeven liever een vrije woensdagmiddag te hebben. We hebben daarom bij ouders met kinderen die komend schooljaar in groep 1 en 2 zitten, geïnventariseerd welke vrije middag de voorkeur heeft. Dit is de woensdagmiddag.

Op basis van deze gegevens voeren wij met ingang van het schooljaar 2015/2016 het continurooster met 5-gelijke dagen en een vrije middag voor groep 1 en 2 in.

Wij zullen het continurooster in eerste instantie voor één jaar invoeren. Aan het eind van komend schooljaar zal het rooster geëvalueerd worden.

Op de stemformulieren is door een aantal ouders/verzorgers van de mogelijkheid gebruik gemaakt aandachtspunten, opmerkingen, verklaringen en/of redenen voor de keus aan te voeren. Deze punten zijn geïnventariseerd en verdienen extra aandacht. Het gaat onder andere om: middagpauze en de rust en lengte daarvan, naschoolse opvang met daarbij de eventuele kosten en het gemis van een vrije middag. Uiteraard zijn er door u meer op- en aanmerkingen en/of suggesties gegeven. Wij hebben ze echter allemaal geïnventariseerd en we zullen hier voor zover mogelijk rekening mee houden en waar mogelijk actie ondernemen. Het is fijn dat we op de hoogte zijn van dilemma's, bedankt voor ieders inbreng.

Welke procedure is gevolgd:

Oktober 2014: opstarten voorbereidingen in de MR n.a.v. vragen ouders over andere schooltijden
November 2014: voorbereiden ouderavond
Januari 2015: ouderavond andere schooltijden, inventariseren knelpunten en kansen
Januari 2015: oprichting werkgroep onderzoek naar andere schooltijden, peiling team over andere schooltijden
Maart 2015: werkgroep verspreidt hand-out over andere schooltijden naar alle ouders
April 2015: informatie avond ouders over bevindingen en aankondiging ouderpeiling
April 2015: ouderpeiling
30 april 2015: resultaat peiling wordt in de MR besproken.
1 mei 2015: verzoek om instemming oudergeleding MR en personeelsgeleding MR model nieuwe schooltijden
4 mei 2015: instemming oudergeleding MR en personeelsgeleding MR continurooster per 2015-2016

Veel gestelde vragen:

Wie beslist er eigenlijk over nieuwe schooltijden?
Een schoolbestuur dat de schooltijden wil aanpassen, zal de ouders èn het team daar nauw bij betrekken. Als het gaat om het vaststellen van de onderwijstijd heeft de oudergeleding van de MR volgens de Wet Medezeggenschap Scholen instemmingsrecht. De schoolleiding peilt de mening onder alle ouders en legt een voorgenomen besluit voor aan de MR. Als de nieuwe schooltijden de werk- en rusttijden van het personeel beïnvloeden, dan heeft de personeelsgeleding instemmingsrecht.

Zijn andere schooltijden wel goed voor een kind? Zijn de kinderen van nu er ook aan toe, of is het vooral handig voor de samenleving?
Wetenschappelijk onderzoek hierover is er nog niet. We baseren ons onder andere op informatie van andere scholen, die al overgestapt zijn op andere schooltijden. De schooltijden van kinderen zijn door de eeuwen heen steeds aangepast aan de tijd van de samenleving. De traditionele schooltijden zoals wij het nu gewend zijn, dateren van de tijd dat kinderen hielpen met melken en hooien. Tegenwoordig is er meer in alle gezinnen een warme maaltijd tussen de middag. Veel ouders werken samen buitenshuis en kinderen gaan soms van oppas naar oppas. We kunnen ons voorstellen dat bij sommige ouders de wens ontstaat om de schooltijden aan te passen. Wij zien het als kans om de dagindeling voor de verschillende partijen beter te organiseren, maar ook om de verbrokkelde en soms lege uren van kinderen beter in te vullen. Als wij het samen goed regelen, kunnen onze kinderen veel profijt hebben van nieuwe tijden in onderwijs en opvang.

Is het mogelijk een weekprogramma aan te bieden waarbij alle leerlingen een woensdagmiddag vrij hebben?
Het model van 5 gelijke dagen heeft de voorkeur van het team. Er is hier niet voor ouders of bestuur gekozen, maar voor de leerkrachten, omdat wij denken dat het 5 gelijke dagen model prettiger zal werken. Het team staat hiervoor open. Natuurlijk zal het voor iedereen even wennen zijn. Met een lesrooster in traditionele tijden planden we de taal- en rekenactiviteiten bijvoorbeeld altijd 's ochtends want we merkten dat dit 's middags minder zinvol was. Maar nu lijken ons alle uren even bruikbaar. Andere scholen, die al overgestapt zijn op het 5 gelijke dagen model noemen dat zij met deze dagindeling het onderwijs op een hoger niveau krijgen omdat kinderen zich tijdens zo'n ononderbroken schooldag beter kunnen concentreren.

Andere scholen kunnen wel gekozen hebben voor een rooster van bijvoorbeeld half 9 tot 14.30 uur met een vrije middag voor alle leerlingen. Het team van o.b.s. De Horst kiest hier niet voor.

Daarnaast willen we ons conformeren aan de cao primair onderwijs 2014-2015. De pauze en rust-regeling is ons inziens via een lesrooster met lestijden van 8.30-14.00 uur goed te organiseren.  Voor de leerlingen in groep 1 en 2 is er wel een vrije woensdagmiddag ingeroosterd.

Krijgt mijn kind voldoende rust op deze manier? Zal mijn kind het gezamenlijke eetmoment missen? Het ouder-kindmoment is een belangrijk deel van onze middagpauze.
Wij begrijpen dat u zich hier zorgen over maakt. Toch blijkt uit ervaringen van ouders op andere scholen waar een continurooster is ingevoerd, dat kinderen snel gewend zijn aan het rooster. Voor kinderen die echt behoefte hebben aan even rust tussen de middag, zal een relaxplek worden ingericht in school. In overleg met de leerkracht, kan hiervan gebruik gemaakt worden. In het plan dat u van de werkgroep andere schooltijden heeft ontvangen, kunt u meer lezen over hoe we een rustige middagpauze willen vormgeven.

Wordt de opvang bij de voor- of naschoolse opvang voor onze kinderen duurder? Wat gaat ons dat als gezin kosten?
Het kan dat in uw situatie de kosten voor- en/of naschoolse opvang hoger zijn. Zeker is dat u de kosten voor tussenschoolse opvang niet meer heeft in 2015-2016. Stichting Wolderwijs heeft een informatiebrief verstuurd over de start van een IKC, een Integraal Kind Centrum, in het gebouw van o.b.s. De Horst. We hebben deze brief digitaal naar u doorgezonden. Op 10 juni a.s. volgt er een informatieavond op onze locatie waar u meer zult horen over wat u kunt verwachten van het nieuwe IKC. Zijn er voordelen voor uw kind en voor u? Kortgezegd: Het IKC van Wolderwijs gaat in de toekomst onderwijs bieden aan 2 tot en met 12 jarigen. Als u gebruik gaat maken van het IKC van Wolderwijs dan is de uurprijs zo laag mogelijk én blijft uw recht op toeslagen gelijk. Natuurlijk hangt de hoogte van de toeslag af van uw gezinsinkomen. U kunt bij het IKC Wolderwijs variabel uren afnemen, er is geen "drempel" van een aantal uren dat u verplicht moet afnemen.

Wordt er overleg gevoerd met verenigingen en sportclubs?
De verenigingen en sportclubs in en om de Wijk krijgen bericht van de nieuwe schooltijden. We hopen dat zij op termijn met hun aanbod kunnen aansluiten op onze tijden, verdere actie is aan hen.

Uit de organisatie

De ouderraad zoekt JOU!

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn wij op zoek naar een aantal enthousiaste ouders die ons team willen komen versterken!

Schoolplein opgeknapt

Een aantal enthousiaste mensen heeft geholpen ons schoolplein van meer speelmogelijkheden te voorzien.