Organisatie

Notulen MR oktober 2016

woensdag 12 oktober 2016 - De definitieve notulen van de MR vergadering van oktober 2016

Aanwezig: Aline van Eck, Marchien Haasken, Kirsten Prijs - Leyssenaar, Valentine de Ruyter, Elisabeth Scheffer, Lisette Wagenaar.

Afwezig: Alette Hospers.

________________________________________________________________________________________________________

 1. Welkom

Aline opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Vaststelling Agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3. Notulen.

Notulen vergadering 7 September 2017 zijn niet aanwezig.

4. Introductie nieuwe leden medezeggenschapsraad, oudergeleding

Elisabeth Scheffer en Lisette Wagenaar nemen zitting in de MR als nieuwe leden.

5. Mededelingen directie

Documenten:
o Informatiegids - deze moet door de MR worden ingezien en afgetekend (instemmingsrecht)
o Schooljaarverslag, schooljaarplan - ter advies voorgelegd aan de MR


o Ziekteverzuim: Griep verschijnselen en verlof wegens privé-omstandigheden
o Samenwerking MR obs de Horst/ Oudercommissie (OC) IKC: Herhaling van het verzoek om in de toekomst de MR van obs de Horst en de OC van het IKC samen te laten werken.
o Pilot: Taalactief 4: In groep 7 en wordt er een pilot gedaan om in de toekomst mogelijk taalactief 4 digitaal aan te bieden. Of dit mogelijk is zal afhankelijk zijn van de internetsterkte wanneer meerder personen tegelijkertijd zijn ingelogd, welke in deze pilot wordt getest.
o OBS de Horst is door CITO benaderd of het deel wilde nemen aan een onderzoek naar begrijpend luisteren met aanvulling van videofragmenten. Groep 4 zal hieraan deelnemen.

6. Terugkoppeling GMR/OPR:
September 2016 heeft er een aparte vergadering plaatsgevonden met alle MR leden van alle scholen van Wolderwijs over ouderbetrokkenheid. Vanwege de interessante ideëen zal dit een apart agendapunt op de volgende GMR vergadering zijn.

GMR:
o 27 September 2016 vergadering plaatsgevonden.
o Januari 2017 al er binnen Wolderwijs een nieuw bestuursmodel in werking treden. Een Raad van Toezicht zal worden aangesteld. In December 2016 zal hiervoor goedkeuring moeten worden gegeven.
o Subsidiegelden peuterschool vs IKC wordt met de gemeente besproken.

OPR:
o de SOPs worden bekeken
o Marchien en Aline zullen hierover met elkaar contact opnemen.

7. Voortgang gesprek klankbordgroep ouders:
Naar aanleiding van een ingezonden brief aan de directie van OBS de Horst en Wolderwijs heeft de MR op 13 juli een gesprek gehad met deze ouders omtrent hun ervaringen binnen de school. 
Op 7 september is de vervolgstap gezet en hebben Helma en Marchien een gesprek gevoerd met een afvaardiging van de groep ouders en daarna een onderwerpenlijst gemaakt.
Op 12 oktober2016 hebben Valentine, Jeanette, Manuela en Marchien een gesprek gevoerd over het vervolg ervan.

De directie neemt de ervaringen van deze ouders zeer serieus en heeft gevraagd of deze groep ouders als ouderklankbord wil fungeren. De komende periode zal er per onderwerp een gesprek met hen plaatsvinden.
Wanneer er onderwerpen uit deze ouderklankbordgroep naar voren komen welke mogelijk een bredere evaluatie vragen dan kunnen zowel Valentine en Marchien alsmede de ouders uit de klankbordgroep deze bij de MR inbrengen.

8. Schooljaarplan 2016 -2017

Wordt aan de MR voorgelegd ter instemming.

9. Zetelverdeling MR schooljaar 2016-2017:

? Elisabeth - Voorziter

? Lisette - Secretaris

? Kirsten - Teamlid OBS de Horst en Penningmeester

? Aline - Teamlid OBS de Horst en GRM / OPR

? Marchien - Teamlid OBS de Horst

? Alette - Teamlid oudergeleding

10. Dank Freddy en Helma

Er zullen hiervoor data worden voorgesteld aan Freddy en Helma.

11. Rondvraag

Nieuwe MR leden krijgen een training aangeboden.

Vergaderingen 2016-2107:
o Start wordt 19:30 ipv 20:00 uur.
o Vergaderdata zijn voor het hele jaar vastgelegd en deze blijven staan.
o Vergaderdata zijn: 7 November 2016 / 8 December 2016 / 9 januari 2017 / 24 januari 2017 / 8 maart 2017 / 8 mei 2017 / 14 juni 2017.
o De vergadering van 9 januari 2017 wordt opgeheven. 
o 24 januari is Aline niet aanwezig ivm OPR vergadering. Ze zal worden geïnformeerd over deze MR vergadering voor de GPR vergadering van 1 februari 2017.

Status hernieuwd schoolplein: 23 november 16 is er een brainstormsessie. Dit wordt georganiseerd vanuit een werkgroep uit de ouderraad.

3 maart 2017 avond met MR/OR en personeel De Horst.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om circa 21:45.

Actiepunten:

Actie

Persoon

Status

Notulen 7 Sep 16

Alette

 

Informatiegids, schooljaarverslag en schooljaarplan doornemen voor vergadering 7 november 16

Allen

 

Dank Freddy en Helma

Marchien

 

Status aanvullende informatie MR obs De Horst en OC IKC nav notulen 16 april 16

Lisette

 

 

 

Uit de organisatie

De ouderraad zoekt JOU!

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn wij op zoek naar een aantal enthousiaste ouders die ons team willen komen versterken!

Schoolplein opgeknapt

Een aantal enthousiaste mensen heeft geholpen ons schoolplein van meer speelmogelijkheden te voorzien.